งานสื่บสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผุ้สูงอายุ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง   ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสืบสานประเพณีอันดีงามและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในครอบครัว  ชุมชน  ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความรักความสามัคคี  ความเข้มแข็งให้กับชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง   จึงได้กำหนด โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี  ๒๕๕7 ขึ้น

ณ ลานเอนกประสงค์ วัดสำโรง ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 17 เมษายน 2557

ไม่มีข้อมูลไฟล์