โครงการอบรมคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง   ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเยาวชนและประชาชน ในการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงวิถีการดำรงชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2557 ขึ้น 

ณ โรงเรียนพระปริยธรรม (ศาลาเอนกประสงค์วัดสำโรง) ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ไม่มีข้อมูลไฟล์