โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ ในการดูแล ส่งเสริม พัฒนาเด็ก เยาชน ทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป  

จากความสำคัญดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง ได้เล็งเห็น จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับ เด็ก เยาวชน ตลอดจนพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

ในวัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557 ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ตำบลวัดสำโรง

ไม่มีข้อมูลไฟล์