ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2561

ประเภท : ข่าวภาษี


     เพื่อให้การชำระภาษีของ อบต.วัดสำโรง เป็นไปตามกำหนดเวลา ตลอดจนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบถึงขั้นตอนในการชำระภาษีต่างๆ

ไม่มีข้อมูลไฟล์