ประชาสัมพันธ์ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561

ประเภท : ข่าวภาษี


     ให้ผู้รับการประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. 2556 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่

ไม่มีข้อมูลไฟล์