ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ประจำปี 2561

ประเภท : ข่าวภาษี


     ให้เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

ไม่มีข้อมูลไฟล์