ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2558-2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ประเภท : ข่าวภาษี

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง เรื่อง  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2558-2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศฯ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบภาษีรอบ 4 ปี.pdf