ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561

ประเภท : ข่าวภาษี

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้อง ประจำปี พ.ศ. 2557

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ไม่มีข้อมูลไฟล์