โครงการอบรมคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2557

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง   ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเยาวชนและประชาชน ในการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงวิถีการดำรงชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้น

ณ โรงเรียนพระปริยธรรม (ศาลาเอนกประสงค์วัดสำโรง) ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ไม่มีข้อมูลไฟล์