ประกาศเรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนมาตรา 7

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

01-การจดทะเบียนพาณิชย์ _ตั้งใหม่_.pdf
ประกาศการใช้คู่มือประชาชน.pdf
02-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
03-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
04-การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf
05-การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf
06-การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf
07-การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf
08-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf
09-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf
010-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf
011-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf
012-การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf
013-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf
014-การรับชำระภาษีป้าย.pdf
015-การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf
016-การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21.pdf
017-การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา21.pdf
018-การแจ้งขุดดิน.pdf
019-การแจ้งถมดิน.pdf