ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ 

img-181115092832.pdf