ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับบริการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับบริการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 - 30 พ.ย. 2561  ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

https://itas.nacc.go.th/go/eit 

 

 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์