ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายสีมารัตน์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายสีมารัตน์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลวัดสำโรง  งบประมาณ 1,248,400.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคา ได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย และวิธีการคำนวณราคากลาง เสร็จเรียบร้อย

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ราคากลาง-ถลาดยางม2.pdf