ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่ที่ 4

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่ที่ 4 

 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง จะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลวัดสำโรง  งบประมาณ 1,038,200.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคา ได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย และวฺิธีการคำนวณราคากลาง เสร็จเรียบร้อย

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้า

 

ราคากลางถนนม4-1027000.pdf