ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายท่าช้าง หมู่ที่ 4

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง จะดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดสำโรง  งบประมาณ 719,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคา ได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย และวฺิธีการคำนวณราคากลาง เสร็จเรียบร้อย

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้า

 

ราคากลาง-ซ่อมสร้างถนนม-4-533000.pdf