ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บริเวณบ้านนางเทียม พุ่มประจำ หมู่ที่ 1

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลØ 6 นิ้ว บริเวณบ้าน นางเทียม พุ่มประจำ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ง

บประมาณ 936,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 934,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ราคากลางงานเจาะบ่อม1-934000.pdf