เผยแพร่ราคากลาาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่ที่ 4

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองบางกระอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลวัดสำโรง งบประมาณ 1,038,200 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,012,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเพื่อเป็นไปตาม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคสอง 

ปปช-ปร4-5-ถบางกระอุ่นม4-1012000.pdf