เผยแพร่ราคากลาง ครงการขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว บริเวณบ้าน นางเทียม พุ่มประจำ หมู่ที่ 1

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
Ø 6 นิ้ว บริเวณบ้าน นางเทียม พุ่มประจำ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งบประมาณ 936,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง 935,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และเพื่อเป็นไปตาม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคสอง 

ปปช-ปร-4-5-เจาะบ่อ-935000.pdf