ประวัติความเป็นมา

     ตำบลวัดสำโรง ตั้งชื่อตามวัดในพื้นที่ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ เดิม ชื่อว่าวัดสามโรง เพราะที่ตั้งวัดนี้มีต้นสำโรงขึ้นอยู่ในบริเวณที่ตั้งวัด จวบกับชาวบ้านแถบนั้นได้ช่วยกันสร้างโรงขึ้นมา 3 หลังเพราะสถานที่นี้ได้มีพระภิกษุปักกลดอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยครั้ง ต่อมาชาวบ้านแถบนี้เห็นว่าสถานที่ตั้งนี้สมควรเป็นที่ตั้งวัด

     ปู่ดำซึ่งเป็นเจ้าของที่จึงได้ถวายที่ตรงนี้ให้เป็นที่ตั้งวัดและชาวสำโรงจึงได้ไปอาราชธนาพระภิกษุนุช มาเป็นเจ้าอาวาส และปู่ดำ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุและได้ช่วยพระภิกษุนุช พัฒนาสิ่งก่อสร้างจนมี กุฏิสงฆ์ ศาลาดิน และโบสถ์หลังเล็ก ๆ เป็นที่พอจะอุปสมบทได้ ชาวบ้านแถบนี้จึงได้ตั้งชื่อเรียกว่า วัดสามโรง กาลต่อมา วัดสามโรง ได้เจริญขึ้นมาตามลำดับชาวบ้านสำโรงได้เห็นตรงกันว่าให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่เพราะจะได้ตรงจุดประสงค์กับบริเวณพื้นที่ซึ่งมีต้นสำโรงขึ้นอยู่ในบริเวณวัด จึงเปลี่ยนจากวัดสามโรงมาเป็นวัดสำโรงจวบจนตราบเท่าทุกวันนี้

     ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๔ หมู่บ้าน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539  มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง

     “องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง ชุมชนน่าอยู่เคียงคู่คุณธรรม แหล่งเกษตรกรรม การคมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมดี”

จำนวนหมู่บ้านและประชากร | วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18 กันยายน 2556
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านบางเก็ง 72 130 148 278
หมู่ที่ 2 บ้านบางเก็ง 97 222 251 473
หมู่ที่ 3 บ้านวัดสำโรง 162 296 412 708
หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง 130 341 353 694
รวม : 461 989 1,164 2,153
สถาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะที่ตั้ง

     ตำบลวัดสำโรง อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ประมาณ 7 กม.         

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรงมีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 2,905 ไร่ หรือประมาณ 6.01 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

     สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

การเมืองการปกครอง

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ   ติดกับ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้   ติดกับ แม่น้ำนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก   ติดกับ แม่น้ำนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก   ติดกับ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

 การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่    ประกอบอาชีพทาง การเกษตร   โดยมีอาชีพเลี้ยงปลา  ทำสวน ทำนา  เลี้ยงสัตว์     นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ  โดยเฉลี่ยแล้วประชากรมีรายได้ประมาณ 25,000.- บาท/ปี

สภาพอาชีพ

- อาชีพหลัก   คือ   เกษตรกรรม ได้แก่ เลี้ยงปลา, เลี้ยงกบ, ทำสวน,ทำนา  

- อาชีพรอง   คือ   ค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมประชาชนส่วนใหญ่สามารถ     ประกอบอาชีพ ในการเลี้ยงตนเองได้และมีรายได้พอควร

สภาพหน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล

- โรงงานอุตสาหกรรม     จำนวน  1  แห่ง

- โรงสี     จำนวน  1  แห่ง

 

สภาพทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

สภาพทางการศึกษา

- ศูนย์เด็กเล็ก     จำนวน  1  แห่ง

- โรงเรียนประถมศึกษา     จำนวน  1  แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     จำนวน  1  แห่ง

     ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาและมีฐานะปานกลางสามารถส่งบุตรหลานศึกษาต่อใน    ระดับมัธยม, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาได้

สภาพสถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด     จำนวน  1  แห่ง

การบริการพื้นที่ และ ทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพการสาธารณสุข

- โรงพยาลประจำตำบล     จำนวน  1  แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

สภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ

- แม่น้ำ     จำนวน  1  สาย

- ลำคลอง     จำนวน  7  สาย

สภาพ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- บ่อน้ำบาดาล     จำนวน  6  แห่ง

- หอถังน้ำประปา คสล.     จำนวน  6  แห่ง

สภาพ มวลชนจัดตั้ง

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)     จำนวน  40  คน

- กลุ่มสตรี     1    กลุ่ม     จำนวน  54  คน

- ลูกเสือชาวบ้าน     1   กลุ่ม     จำนวน   70  คน